EDYCJA III , WARSZAWA 2024 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

CEL KONKURSU

 1. Wybór najlepszych produktów wykorzystywanych w gastronomii przez szefów kuchni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Nominacja wybranych i ocenianych przez szefów kuchni produktów do nagrody CHEF’S CHOICE w danym roku kalendarzowym.

 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Kucharzy Polskich oraz Fundacja WIP (Warto im Pomóc)

 NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie jest godło promocyjne CHEF’S CHOICE, którą otrzymują wszyscy laureaci konkursu.
 2. Nagrody CHEF’S CHOICE przyznawane są w sześciu kategoriach (lista kategorii stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
 3. Informacja o firmach nominowanych oraz laureatach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych organizatora i stronie konkursu www.chefschoice.pl a także w komunikatach wysyłanych do prasy ogólnopolskiej i regionalnej.
 4. Laureaci uzyskują prawo do posługiwania się godłem promocyjnym CHEF’S CHOICE w swoich działaniach promocyjnych, w tym w szczególności:
  1. używania wizerunku godła promocyjnego CHEF’S CHOICE z obowiązkiem podania roku jej otrzymania na papierze firmowym, folderach itp.
  2. do wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody z obowiązkiem podania roku otrzymania
  3. informację otrzymaniu nagrody w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych oraz w akcjach promocyjnych
  4. prezentowania nagrody podczas imprez targowych i wystawienniczych.

 NOMINACJE

Prawo do nominacji produktów do Konkursu posiada 

 1. organizator konkursu
 2. organizacje zrzeszające kucharzy
 3. Firmy mogą zgłosić same swoje produktu do konkursu przesyłając formularz konkursowy. Nominację od organizatora otrzymają po wstępnej weryfikacji produkt.

 

 1. KAPITUŁA KONKURSU

 1. Ocen firm uczestniczących w Konkursie dokonuje Kapituła Konkursu.
 2. W skład Kapituły Konkursu wchodzi od czterech do 16 osób, w tym:

- przedstawiciel organizatora

- przedstawiciele organizacji zrzeszających kucharzy

- osoby zaproszone przez organizatorów.

 1. Zadaniem Kapituły Konkursu jest:

- reprezentowanie Konkursu przed uczestnikami, wszelkimi instytucjami i mediami

- gromadzenie i ocena dokumentów przebiegu Konkursu

- rozpatrywanie wszelkich skarg uczestników

- wyłonienie laureatów i firm wyróżnionych godłem CHEF’S CHOICE

- o ewentualnym przyznaniu nagrody specjalnej decyduje Przewodniczący Kapituły Konkursu.

 1. Siedziba Kapituły Konkursu CHEF’S CHOICE

01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 31/41 tel.: 22 897 67 47 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         5.Kapituła wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły, zwołuje jej posiedzenia oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, biorąc pod uwagę obecnych na posiedzeniu oraz Sekretarz Kapituły. Każdy członek Kapituły może zgłaszać uwagi do protokołu.
 3. Kapituła Konkursu może zmienić Regulamin Konkursu tylko w przypadku obecności wszystkich jej członków większością 2/3 głosów.
 4. Po zakończeniu Konkursu Kapituła ustala listę laureatów, którzy otrzymują Godło promocyjne CHEF’S CHOICE
 5. Lista laureatów ogłoszona przez Kapitułę jest ostateczna i nie podlega w żadnym trybie zaskarżeniu.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie CHEF’S CHOICE mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze mające siedzibę i rejestrację na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (lub ich udokumentowani prawni następcy), zarejestrowane co najmniej rok przed ogłoszeniem Konkursu.
 1. Konkurs składa się z jednego etapu, który wymaga od uczestników złożenia i dostarczenia określonego zestawu dokumentów:

- „Formularza zgłoszenia” (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu)

- Prezentacji (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu)

- produktu biorącego udział w ocenie przez kapitułę konkursu

Złożone dokumenty oraz produkt podlegają ocenie Kapituły Konkursowej. W wyniku tej oceny

zostaje wyłoniona lista firm w sześciu kategoriach, które otrzymają godło promocyjne CHEF’S CHOICE

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału firmy sponsorujące Konkurs oraz te, których właściciele lub osoby z nimi spokrewnione lub spowinowacone w jakimkolwiek stopniu, zasiadają w składzie Kapituły Konkursu.

Siedziba Kapituły Konkursu CHEF’S CHOICE

01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 31/41 tel.: 22 897 67 47 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. TERMINY

 1. O nominowaniu i rozpoczęciu Konkursu firmy zostaną powiadomione przez organizatorów: telefonicznie, mailem lub w drodze ogłoszeń prasowych.
 1. Termin przyjmowania „Formularza Zgłoszenia”, prezentacji i produktu mija 01.04.2024. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjęcie ,,Formularza Zgłoszenia, prezentacji i produktu po terminie wyznaczonym jeżeli istnieje możliwość ich oceny przez kapitułę Konkursu
 2. Kapituła przekaże informacje firmom, które zostały laureatami
 3. informacja publiczna o laureatach zostanie upowszechniona podczas Wielkiej Gali ZŁOTYCH WIDELCÓW 25.04.2024.
 4. Tryb i miejsce ogłoszenia laureatów Konkursu, każdorazowo podaje się do wiadomości w dniu ogłoszenia Konkursu.
 1. KRYTERIA OCENY

 1. Kapituła Konkursu dokonuje oceny produktów otrzymanych od firm na podstawie prezentacji. oraz po jego wykorzystaniu w działalności gastronomicznej
 1. W Konkursie Kapituła może zasięgać opinii o produktach u firm i osób, u których uzyskały one rekomendacje.
 2. Kapituła Konkursu przyznaje nagrody w sześciu kategoriach.
 3. Kapituła może pozbawić uczestnika Konkursu godła promocyjnego CHEF’S CHOICE jeżeli otrzyma udokumentowane dowody zaprzeczające informacjom podanym przez uczestnika.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dokumenty i informacje dostarczone przez uczestników Konkursu mają charakter poufny i będą wykorzystane wyłącznie do celów Konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych).
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Kapitułę Konkursu.